Veiligheid

Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...

 

De gemeente heeft een belangrijke taak bij de huidige demografische ontwikkelingen. Het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving en de aanpassing van woningen heeft hoge prioriteit met name in de kleine kernen. Zo dient vandalisme te worden bestreden door frequente politie surveillance en inzet van camera’s. Handhaving op de naleving van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toepassing van Algemene Plaatselijke Verordeningen in de kernen, milieuwetgeving, water-wet etc.

– Van een hogere frequentie van politiesurveillance over alle 25 kernen dient een preventieve werking uit te gaan, om problemen te verminderen;
– Verbetering van toezicht op wetgeving door de inzet van meerdere BOA’s op basis van een volledige Fte. In de kernen.
– Gebruik van camera’s bij vandalisme gevoelige plekken, in de kernen.

Eveneens bijzondere aandacht bij de aanleg van verkeersremmers, zoals te hoge drempels, die hinder kunnen opleveren voor de minder valide medemens, en de invloed op de (aan)rijtijden van ambulances, brandweer, taxi en openbaar vervoer, wordt door ons als onacceptabel gezien.

Wij horen graag van u

Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl

T: 0627472652
E: Info@seniorenpartijgroningen.nl