Programma

Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

De Seniorenpartij Midden-Groningen heeft, net als andere partijen, een totaalprogramma. We willen dat kort en overzichtelijk houden, maar zoals een groene partij het accent legt op het milieu en de Partij voor de Dieren op het welzijn van de dieren, zo legt de Seniorenpartij het accent op ouderen, 45 plussers c.q. senioren. Zij staan centraal in dit verkiezingsprogramma omdat zij de afgelopen jaren het meest in koopkracht achteruit zijn gegaan en zonder ingrijpen ook de komende jaren weer het meest geplukt zullen worden.

Het doel van de Seniorenpartij is de behartiging van de belangen van alle ouderen en ouder wordende mensen, op elk politiek en maatschappelijk niveau.

Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk belang. Ook door het verlangen om hun kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefbaar milieu te bieden.

 

De Seniorenpartij:

 

  • Wil discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft er naar dat bedrijven voor hun leeftijdsvoorkeuren volgens vraag en aanbodprincipe betalen.

 

  • Wil opkomen voor een gemeenschap geïnspireerd door normen en waarden, waarin de mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Met respect voor de mens, de fauna en het milieu.

 

  • Beseft het belang van een gemotiveerde jeugd, en wenst daarop in te zetten. Niet de onwillenden aan het werk “slaan” maar zorgen dat juist de welwillenden de juiste hulp krijgen.

 

  • Kiest voor een overheid, die de mensen op hun gemeenschapsplicht wijst, en wijst een individualistische, materialistische denkwereld, waarin waarden relatief zijn, af.

 

  • Kiest voor een klimaat waarin het welzijn van de mens niet ondergeschikt wordt gemaakt aan de markteconomie en stelt het welzijn van de mens centraal.

 

  • Tracht haar doel te bereiken door als politieke partij deel te nemen aan verkiezingen in Midden-Groningen.

 

  • Is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische beperkingen.

 

  • Wil de kwaliteit van in- en uitvoering van nieuwe wetgeving op gebied van sociale
    zekerheid in Midden-Groningen bewaken en waar nodig verbeteren zodat er een duurzame, gezonde en leefbare gemeente zal ontstaan.

 

Samen sterk voor een sterke samenleving 

 

Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fijn wonen voelt prettig, geeft rust en ook ruimte om juist naar buiten te gaan en mee te doen aan sport en de activiteiten in de buurt of wijk. School prestaties kunnen er positief door beïnvloed worden. Een passend inkomen doet dat natuurlijk ook. Zorgen en frustraties bevorderen het tegenovergestelde. In het kader van de veranderingen en bezuinigingen die nu plaats vinden, is het noodzakelijk om vooral voor de aller oudsten onder ons een degelijk systeem te ontwikkelen dat hen begeleid en activeert. De vele mogelijkheden die nu aangeboden worden, gaande van domotica tot welzijn op recept, van ontmoetingen en wandeltochten, van koffie-ochtenden tot huisbezoek, enz., kennen nog geen samenhang. Terwijl het eigenlijke wonen binnen al die activiteiten nog onvoldoende aandacht krijgt.

Het totale kostenplaatje is evenmin duidelijk. De Seniorenpartij ziet graag een afdeling in de organisatie die zich bezig houdt met het vinden, bepalen en verwerven van subsidiemogelijkheden.

Ook zou meer geld en middelen besteden aan welzijn, zorgkosten kunnen verminderen. Dit is mede dankzij alle schotten tussen de diverse activiteiten nog steeds een onoverzichtelijk gebied. De Seniorenpartij Midden-Groningen zou dit gegeven in de komende periode tot een project willen omvormen. Dat lijkt des te noodzakelijker omdat de financiën zoals vroeger beschikbaar voor de “maakbare samenleving” voorlopig niet meer beschikbaar zijn. Roeien met de riemen die we hebben wordt dus de opgave. Zelfstandig waar het kan, geholpen waar het moet. Maar de mogelijkheden zijn nog altijd ruimschoots voorhanden om toch goede zorg en welzijn te leveren en ontvangen. Wanneer we het maar samen doen!

 

Contact met burgers, bedrijven en organisaties;

Communicatie is niet het in de lucht gooien van mededelingen, maar veel meer het zorgen dat iedereen de boodschap hoort. Hoewel ook de ontvanger hierin zijn verplichtingen heeft, mag een gemeente hierin niet voor zijn verantwoordelijkheden weglopen, en dient een ieder hierin op maat bediend te worden. De Seniorenpartij hoopt dan ook op het herinvoeren van een gemeentelijke pagina in een plaatselijke krant, waarbij het bereik bepalend is. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons communicatiesysteem; zij zijn beeldbepalend voor de organisatie, en dienen daarom scherp en verantwoord gemonitord te worden.

 

Organisatie van zorg, welzijn, integratie, jeugd- en ouderenwerk

Er zijn vele activiteiten in bovengenoemd kaders, aangeboden door vrijwilligers- en commerciële organisaties. Nogal wat zorgondernemers komen te gemakkelijk weg met slecht beleid, omdat de juiste wegen naar een klachtencommissie onduidelijk zijn. In deze tijd van schaarste is er een groeiende concurrentie tussen de verschillende organisaties. In veel gevallen zijn ze ( mede) afhankelijk van hulp en of subsidie van de gemeente. De leidende rol van de gemeente dient strakker gedefinieerd te worden. Wie zijn er ambtelijk verantwoordelijk voor de organisatie? Wie definieert de taken waarvan de gemeente gebruik wil maken? Welke organisaties kunnen die taken het beste uitvoeren en hoe moeten ze met elkaar samenwerken? Wat zijn de kosten en opbrengsten? Hoe controleren we de resultaten? Laat het nieuwe college daar een echt project van maken.

 

Wijknetwerken, jeugdgezondheidszorg en het jeugdwerk

De Seniorenpartij is blij met de grote stappen die de wijkteams hebben gezet, maar beseft dat er nog veel te doen is. De focus lijkt nu nog sterk gericht op bepaalde gebieden en groepen. In bepaalde onderdelen zijn nog tekortkomingen die goed in de gaten moeten worden gehouden. Om de eventuele invloed van persoonlijke invulling van medewerkers zoveel mogelijk af te vlakken, is de Seniorenpartij voor een WMO-ombudsman, die onafhankelijk kan functioneren.

De Seniorenpartij ziet graag meer transparantie is de beschikbaarheid van het wijkbudget. Zeker in de nieuwe gemeente zal er duidelijk en democratischer over besteding van dit geld moeten worden besloten. Tevens dienen bestaan en de mogelijkheden ervan bij veel meer mensen bekend te worden.

De jeugdzorg is een belangrijk deel van de bezigheden van de medewerkers. De seniorenpartij ziet graag dat hier hulp komt uit de samenleving, door vroegtijdige signalering en wederzijds vertrouwen. Wij zien graag beloning van de “twijfeljeugd”, de groep die nu nogal eens dreigt af te glijden naar beneden, in plaats van de uitdaging naar boven aan te gaan.

De functies en verantwoordelijkheden van wijknetwerken moeten nog steeds beter gedefinieerd worden. Dit geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg en het jeugdwerk. Daarbij moeten verantwoordelijkheden en controle niet vergeten worden. Het is belangrijk om de jeugd hier zelf bij te betrekken. Je moet naar boven blijven kijken! Jeugdzorg is er voor de jeugd, niet primair voor de leefbaarheid.

Activiteiten die vanuit de jongeren zelf worden geïnitieerd, dienen serieus bekeken te worden en desgewenst adequaat ondersteund. Verder is het onze taak jongeren de middelen aan te dragen zelf iets te doen tegen alcohol- en drugsmisbruik en voor een gezonde leefstijl.

 

Armoedebestrijding;

Het bestrijden van armoede begint met vroege signalering hoe eerder er wordt geholpen hoe minder de schade is.

De Seniorenpartij complimenteert de SP met haar behaalde resultaten in de armoedebeperking van de afgelopen jaren, maar ziet deze ingrepen meer als noodhulp dan als structurele verbeteringen. Het wordt nu tijd om de gemeente Midden-Groningen als geheel te versterken om zodoende de groei in werkgelegenheid en inkomen te versterken De Seniorenpartij wil de dialoog met o.a. de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) om te komen tot een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. We zijn dan ook voor enkele gerichte (door bedrijfsleven aanbevolen) MBO4-opleidingen binnen onze gemeentegrenzen, en het opstellen van een “komende vacaturecatalogus” waarin we de wensen en opleidingseisen van regionale bedrijven kunnen verzamelen.

De seniorenpartij roept gemeente en bedrijven op tot het vormen van een convenant waarin het streven wordt opgenomen dat op elke vacature minimaal een 50-plusser wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De invoer van een ‘GemeentePas” kan twee doelen dienen: versterking van de gemeentelijke middenstand en sportverenigingen enerzijds en activeren en participeren van de inwoners anderzijds. Om stigmatisering te voorkomen dient de pas gemeente breed aangeboden te worden waarbij het inkomen de gebruikersprijs bepaalt.

 

Woningsituatie;

Hoe is de huisvesting geregeld voor de ouderen nu en in de toekomst? Zijn de woningen levensloop bestendig, is er een bouwvorm waarbij men gemakkelijk onderling contact heeft, zijn voorzieningen op een redelijke afstand, Zijn de lasten niet te hoog, Is er voldoende aanbod van winkels kappers etc. De Seniorenpartij steunt van harte de keuze om de blijverslening ook in de gemeente Midden-Groningen in te voeren. Bij nieuwbouw moeten we er op toezien dat alle woningen levensloopbestendig en energieneutraal worden gebouwd. Gezien de huidige markt zijn sociale huurwoningen belangrijk. Tegelijkertijd wil de Seniorenpartij ook de ruimte voor het hogere segment niet verwaarlozen. Er dient een goede mix van woningen te ontstaan, om zo ook hogere inkomens binnen onze gemeente een goed woningassortiment te blijven bieden. Er is een groot tekort aan woningen voor jongeren en vooral betaalbare woningen. De Seniorenpartij ziet verder graag een onderzoek naar haalbaarheid van ombouwsubsidies (naar Amsterdams voorbeeld) van gasgebruik naar alternatieve energiebronnen.

 

Mobiliteit;

Bij ouder worden is de mobiliteit meer en meer een probleem. Het streven ouderen langer op eigen benen te laten staan, brengt verplichtingen met zich mee. De Senioren partij is warm voorstander van een goed uitgewerkt OV-netwerk in de gehele gemeente, en geeft de voorkeur aan uitbreiding van gemeentevervoer boven behoud van station Sappemeer-Oost. Het huidig busje in de gemeente midden Groningen heeft maar een beperkte actieradius Een fijnmaziger busnetwerk binnen de grote kern moet leiden tot meer ruimte in het budget voor taxivervoer in de buitengebieden. Mantelzorgers dienen ruimer te worden vergoed voor gemaakte vervoerskosten. De gemeente moet een bemiddelende rol gaan spelen om verzorgingstehuizen mee te laten rijden in het “mobiele netwerk”.

 

Veiligheid en leefbaarheid;

Voor iedereen een belangrijk thema, maar zeker voor ouderen die zich vaker onzeker voelen over hun veiligheid. Boa’s en toezichthouders dienen breder inzetbaar te zijn, stagemoglijkheden kunnen verder uitgewerkt. Parken dienen weer een veilig en doorkijkbaar ( geen struiken die het zicht beperken) aanzien te krijgen, Wi-Fi dient in de hele gemeente beter te worden aangeboden meldingen over defecten en onveilige plekken moet snel en adequaat worden opgepakt. Gezien de huidige tijd kan een gemeente als de onze, met zijn plaatselijke uitdagingen niet meer onder cameratoezicht uit, en dient dit serieus te worden bekeken. De Seniorenpartij zou zich hergebruik van de ANWB-praatpalen als vaste noodmelders kunnen voorstellen. Leegstand is ook de Seniorenpartij een doorn in het oog; we hebben begrip voor de onontkoombaarheid, maar zullen strijden tegen verloedering. De Seniorenpartij wil gevelsubsidies voor wie het nodig heeft om zijn pand aan te passen, en een leegstandstax voor niet willende pandeigenaren. Uiteraard dient de gemeente hier het goede voorbeeld te geven.

 

Werkgelegenheid;

De werkgelegenheid zal door de gemeente gestimuleerd moeten worden. Hoewel een overheid geen banen kan scheppen, kan het zeker werken aan goede voorwaarden en middelen. Het vrijwilligers werk moet ook meer gefaciliteerd worden met de beperking dat het niet ten koste van betaald werk mag gaan. De eerder genoemde ‘verlanglijst’ van bedrijven moet ervoor zorgen dat we gericht personeel kunnen opleiden en aanbieden. Werknemers die uit een uitkering weer aan het werk kunnen moeten indien nodig een opstartsubsidie krijgen, om een armoedeval te voorkomen. Ook moet er een oplossing gevonden worden, die het accepteren van parttime werk lonend maakt. De Seniorenpartij ziet een belangrijke taak in een gemeentelijk internetplatform, zowel voor betaald als vrijwillig werk. Er dient een samenwerkingsvorm en database te worden uitgewerkt waarin regionale ondernemers beter en sterker kunnen profiteren van de vele werken die aardbevingsgevolgen met zich meebrengen.

 

Mijnbouw schade (aardbeving):

Men moet te allen tijde de veiligheid van de inwoners van de gemeente Midden Groningen voorop stellen. Schade veroorzaakt door mijnbouw activiteiten moeten te allen tijde snel door goed gekeurde specialisten worden hersteld. Het verstevigen van gebouwen moet versneld worden toegepast en als het niet anders kan nieuwbouw. Schadeherstel mag niet door willekeur worden bepaald; wie (waar dan ook) aantoonbaar mijnbouwschade heeft, verdient een schadeloosstelling.

 

Alternatieve energie:

De gemeente Midden Groningen moet nog nadrukkelijker gaan kijken naar alternatieven om onze behoeften van energie op te vangen door bv bio-energie, die men bijvoorbeeld kan opwekken door bij boeren een biogas-installatie te plaatsen. Windenergie is zeker niet favoriet te noemen in onze provincie. Door een passieve opstelling van overheden, gaan de verkeerde bedrijven er met grote hoeveelheden subsidies vandoor door aanleg van grote zonneparken. Waar we huidige plannen niet lijken te kunnen voorkomen, dient de gemeente de beschikbaarheid van dergelijke regelingen uitgebreid te communiceren en vorming van burgerinitiatieven te steunen. Waar molens toch moeten worden gebouwd mag plaatsing er van alleen in overleg met de bewoners. Kleinschalige (bedrijfsgebonden) windmolens en andere energiebronnen daarentegen, dienen te worden aangemoedigd. Het toepassen van de Moerdijk regeling is een alternatief om mensen schadeloos te stellen. De vergoeding die de burgers krijgen moet fors omhoog.

 

Groenvoorzieningen en openbaar wegennet.

De Seniorenpartij maakt zich zorgen over het aanhoudend slechte onderhoud van de openbare ruimte. Wij zijn van mening, dat het niet onder bezuinigingen valt, maar onder politieke keuzes. Geld kan maar eenmalig worden uitgegeven, en de verdeling hiervan kan volgens ons anders! De Seniorenpartij ziet nut in het thematiseren van de parken zoals het Gorechtpark, en denkt bijv. aan het ombouwen van “de bult” naar een (hufterproof) openluchttheater met demontabele muziektent, meer verblijfsvoorzieningen (toiletten) meer en ruimere toegangen, MIVA-voorzieningen v.w.b. vissen, minder struiken en kruipgroen voor meer overzicht, verlichting met bewegingsmelders.

Fiets- en voetpaden moeten sneller en beter hersteld worden. In een gemeente waar veel mensen op hulpmiddelen zijn aangewezen, moeten ze hiermee goed uit de voeten kunnen. Juist het gebrek aan mobiliteit leidt tot isolement en toenemende hulpvraag. De seniorenpartij ziet graag meer mensen op fietsen, en wil aandacht voor de uitdagingen die E-bikes met zich meebrengen zoals hun plek op de weg. Vanwege de toename van gebruik van deze snellere fietsen onder de “forenzende” schooljeugd, is aanpassing van de schoolroutes toenemend belangrijk.

Het strooibeleid moet verbeteren, en hierin dient ook de burger op zijn verantwoordelijkheid te worden aangesproken. Vooral gebieden waar minder valide inwoners wonen, dienen voorrang te krijgen. Het beleid kan tweeslachtig: waar de hoofdroutes voor auto’s zijn, is niet altijd dezelfde als de belangrijkste voetgangersgebieden.

 

Gezondheidszorg;

De nieuwe wet op de WMO lijkt nog niet voldoende goed te werken en knelpunten zijn er o.a. in de thuiszorg. Wij zullen ons hier voor inzetten en de uitvoering van de wet monitoren. Ouderen kunnen vaak de kosten niet meer dragen van de hulpverlening en komen dan in de problemen. De Seniorenpartij pleit voor gemeentelijke hulp bij het maandelijks betalen van het eigen risico en schuldensanering bij betalingsachterstanden in zorgpremies, om zo grotere schade in de gezondheid te voorkomen. De wijkverpleegkundigen zullen  een nog  belangrijke rol gaan spelen dan ze nu al doen. De toewijzing van huishoudelijke hulp moet ruimhartiger worden uitgevoerd, maar maar tegelijkertijd voor kortere periodes. Vaker de nood ervan toetsen. Met het nieuwe systeem van zorg inkopen moet meer maatwerk geleverd worden.

In beweging blijven is zowel voor jong als oud belangrijk want mensen die zich gezond voelen worden minder snel ziek. We nodigen dan ook graag de sportverenigingen uit om met hun specifieke varianten van wandelvoetbal, ballonvolleybal of Nordic Walking te komen. We zouden graag de bedrijven weer zien deelnemen in bedrijvencompetities, en zien samenwerkingen tussen scholen en sportverenigingen graag tegemoet. Wij vinden tegelijkertijd dat sporten voor jong en oud betaalbaar moet blijven. We volgen dan ook met veel belangstelling de nu in uitvoering gebrachte GOAL-initiatieven.

 

Eenzaamheidsbestrijding;

Een belangrijk onderdeel voor ons programma. Veel ouderen raken daar door in een isolement en zijn niet meer zo mobiel. Zeker na het verlies van een partner slaat vaak eenzaamheid toe. Ons beleid zal er gericht op zijn om isolement te voorkomen en te bestrijden. Maar ook dorpshuizen en wijkgebouwen gaan een belangrijke rol spelen om vereenzaming bij ouderen te voorkomen. De Seniorenpartij roept daarnaast scholen op, hun leerlingen hun MAS-stages voor dit doel in te zetten.

 

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten ondersteund worden;

Full time mantelzorgers moeten ondersteund worden. Aandacht moet besteed worden aan de financiële consequenties van hun trouwe diensten. Dit betreft bijvoorbeeld hun pensioenvoorziening en inkomen. De Seniorenpartij is voor een ouderenvorm van het consultatiebureau: raad, contact en advies voor mantelzorgers, regelmatig bezoek en minimaal drie keer per jaar klantencontact met elke inwoner boven de 70 jaar. Vereenzaming van de mantelzorger door hun totale focus op de persoon van hun aandacht moet voorkomen worden. Een programma voor vrijwilligers dat naast werving ook ondersteuning, controle en motivatie biedt is essentieel. De coördinatie rondom bekendheid en aanbod van de verschillende vrijwilligersorganisaties, hun taken en activiteiten, moet verbeterd worden.

 

Winkelbeleid;

Het bedrijfsleven in de gemeente is te breed om niet van te profiteren. Ook hier is samenwerking meer dan een beetje belangrijk. De Seniorenpartij roept dan ook op om eerst samen de bezoekers “van de snelweg te trekken”, en ons daarna pas druk te maken over de onderlinge verdeling. Het winkelbeleid moet meer hybride worden, voor starheid is in deze tijd geen ruimte meer. De Hooge Meeren en het Winkelpark Vosholen zouden de samenwerking moeten zoeken, en zowel lasten als baten hierin moeten delen. Voor de kern Hoogezand-Sappemeer ziet de Seniorenpartij kansen in het vormen van een gezamenlijk fonds, waarin gemeentelijke heffingen het over moeten nemen van de nu door grootwinkelbedrijven veelal ontdoken centrabijdragen.

 

Toerisme;

Toerisme is een kans om mensen aan het werk te helpen. Toerisme is ook belangrijk voor de middenstander, maar ook voor de gemeente om te laten zien hoe mooi Midden-Groningen is. We moeten er samen aan werken het negatieve beeld die men nu heeft over Groningen in het algemeen weg te nemen en zien hier ook een belangrijke rol voor onze inwoners. We zijn dan ook erg blij met de herstart van de gemeentelijke VVV en zijn voor structurele ondersteuning van dit initiatief. De paradepaarden van onze toeristische portefeuille (zeker op economische vlak) zijn zonder twijfel de Fraeylemaborg en het gebied rond het Zuidlaardermeer. Deze dienen daarom ook gekoesterd te worden. De Seniorenpartij ziet na jaren van blauwalg dramatiek graag een oplossing van dit probleem, opdat we ook in de toekomst van dit meer kunnen blijven profiteren.  Onze gemeente heeft alle in zich om de groenste gemeente van Nederland te worden. De Seniorenpartij zou dit graag ten uitvoer gebracht zien!

 

Belastingen:

Met de OZB voor particulieren of kleine zelfstandigen dienen we erg voorzichtig te zijn. Aan de ene kant moeten we ruimte houden om te investeren, aan de andere kant mag het geen remmende factor worden op onze bevolking. De fusie is voor de Seniorenpartij een goed moment om nog eens zeer nadrukkelijk te kijken naar onze afvalverwerking en de daaraan hangende kosten.

 

Milieu:

We moeten zeer zuinig zijn op onze natuur, illegaal gebruik van de openbare ruimte in de breedste zin mag hard worden aangepakt. Vuilstort, vandalisme en oppervlaktelozingen mogen als milieudelicten stevig worden beboet. De gemeente heeft de taak ook hierin snel herstellend op te treden, zodat schade geen vervolgschade oplevert. De gemeente beschikt straks over 500 paar ogen van ambtenaren. Juist zij dienen misstanden en problemen snel en via de juiste kanalen (app) te rapporteren. Ingrijpen wordt zeker niet aangemoedigd!

Bij elke vergunningaanvraag zal de invloed op het milieu en de leefomgeving van stevige invloed moeten zijn. Tegelijkertijd blijft economische groei van levensbelang. De Seniorenpartij ziet de gemeente hierin graag in een meedenkende rol, zodat waar mogelijk geboden alternatieven een oplossing kunnen bieden.

 

 

Joe Wait’n Woarom

 

 

Stem daarom op ons

Seniorenpartij Groningen

 

 

 

Wij horen graag van u

Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl

T: 0627472652
E: Info@seniorenpartijgroningen.nl