Ingediende motie

MOTIE ARMOEDEBELEID VOOR KINDEREN EN DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN

De raad van Delfzijl in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2017

Constaterende dat:

 • volgens het SCP is het aantal kinderen beneden de 18 dat niet voldoende kan beschikken over voedsel, onderdak, kleding en zaken die nodig zijn om sociaal te participeren (niet aan het ‘niet veel maar toereikend’ criterium voldoet);
 • het in 2015 om meer dan 384.000 in Nederland gaat, dat is meer dan 11,4 %;
 • één op de negen kinderen dus in armoede leeft en er geen aanleiding om te denken dat dit in de gemeente Delfzijl anders is;
 • De kinderombudsman in een onderzoeksrapport heeft beschreven wat dit betekent voor deze kinderen;
 • 40% van hen niet elke dag een warme maaltijd krijgt;
 • meer dan de helft heeft meegemaakt dat water of elektra werden afgesloten; zij op school, naar eigen zeggen, weinig steun krijgen;

 

Overwegende dat:

 • de gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, maar meer in het bijzonder voor deze groep;
 • de gemeente bij uitstek de instantie is die een belangrijke rol kan spelen bij de aanpak van de problemen van deze kinderen;

 

Draagt het college op:

 • om een armoedebeleid te ontwikkelen voor kinderen waarin met name sprake is van een integrale aanpak, het bevorderen van een grote toegankelijkheid van voorzieningen en betrokkenheid van de kinderen zelf;
 • hierbij intensief samen wordt gewerkt met alle instanties en personen die op dit front actief zijn of ermee te maken hebben;
 • hierbij ook de aanbevelingen van de Kinderombudsman serieus te betrekken;
 • nader onderzoek naar te doen naar een onorthodoxe beleidsaanpak, die noodzakelijk is om  te garanderen dat niemand in de gemeente Delfzijl honger hoeft te lijden en in de kou moet zitten;
 • samen met maatschappelijke partners een aanpak voor de komende jaren te ontwikkelen om koopkrachtverlies van de minima te compenseren (denk daar bij aan de verhoging van de btw tarief van 6 naar 9 %).

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan Ottens, Fractievoorzitter Seniorenpartij

Toelichting: wordt geven in de vergadering.