artikel38

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 7 december 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen Tv-uitzending 2 december 2017 “Beerput van Nederland

Naar aanleiding van de uitzending van 2 december 2017 over ‘de Beerput Nederland’ wil ik graag weten wat uw college naar aanleiding hiervan gaat ondernemen. Daarom stuur ik u onderstaande schriftelijke vragen.

Deze uitzending ging over hoe de regering, maar ook de lokale bestuurders, om zijn gegaan met het verlenen van milieuvergunningen aan grote milieuvervuilende bedrijven, en vooral de macht/invloed die deze grote bedrijven hebben gehad op de vergunningverlening.

De uitzending ging ook over de gemeente Delfzijl en hoe de toenmalige burgemeester de heer Opstelten om ging met het verstrekken van vergunningen, maar ook over het tegenwerken van de inspecteurs en het tippen van bedrijven over een controle die er aan kwamen.

Uit de uitzending blijkt hoe ongezond de lozingen toen zijn geweest, die men heeft gedaan op de Eems en vooral hoe schadelijk dit was voor onze gezondheid en van de vissen en alles wat er toen leefde in de Eems. Verder wordt aangegeven dat nu ook nog zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Volgens de TV rapportage zijn deze overtredingen van de wet nog steeds gaande. Denk aan het verstrekken van de nieuwe omgevingsvergunning Oosterhoorn die opgesteld is door Witteveen&Bos (Witteveen&Bos werkt voor de NAM en de Shell) eigenaar van de aardgascondensaattanks. Ook de opslag van deze aardgascondensaat heeft bijgedragen aan het vervuilen van de Eems door lozing van vervuild water. Inmiddels is Refining & Trading Holland N.V. failliet en heeft het veel schade aangericht aan het milieu in de gemeente Delfzijl. Ook een bedrijf als AKZO heeft veel schadelijke stoffen geloosd in de Eems, dit alles oogluikend beschermd door de overheid. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ESD. De lokale overheid heeft, naar nu is gebleken (volgens de Tv-uitzending) een erg dubieuze rol gespeeld, daar waar gaat om werkgelegenheid voor de gemeente en winstbelang voor de bedrijven, terwijl naar onze mening de veiligheid en milieu van de burger voorop had moeten staan.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is uw college op de hoogte van deze uitzending? Indien nee, bent u bereid deze uitzending alsnog tot u te nemen en uw conclusie(s) te trekken en deze met de gemeenteraad te delen?

 2. Onderschrijft u dan de stelling die in de uitzending werd gegeven, dat de lokale overheid werkgelegenheid boven veiligheid en milieuschade heeft gesteld en daar actief aan heeft meegewerkt? Zo nee, waaruit blijkt dit, nu de milieuschade aantoonbaar is?

 3. Klopt de in de uitzending verstrekte informatie, dat de milieu inspecteurs terug zijn geroepen over onderzoeken die liepen tegen Refining & Trading Holland bv?

 4. Klopt de bewering dat deze bedrijven zijn getipt over ophanden zijnde controle?

 5. Als de punten 3 en 4 als onjuist worden beoordeeld, bent u bereid tegen de programmamakers van de TV uitzending actie te ondernemen wegens laster en smaad van de goede naam van de gemeente Delfzijl? Nee, waarom niet?

 6. Indien voorgaande punten 3 en 4 wel juist zijn, bent u alsnog bereid om een intern onderzoek uit te voeren naar vermeende lekken, dan wel de hiervoor geldende protocollen aan te scherpen?

 7. Vindt u, net als ik, dat er een onderzoek (GGD) moet komen naar de vele kankergevallen in de gemeente Delfzijl en of dit in causaal verband kan worden gebracht met alle milieu misstanden die nu naar boven komen?

 8. Wat voor invloed heeft deze uitzending op de toen en nu verleende vergunningen die zijn afgegeven? Bent u bereid de afgegeven vergunningen nog eens op hun milieuschade te laten controleren (second opinie) door een onafhankelijke instelling?

 9. Vindt u, net als ik dat in alle omstandigheden de veiligheid van de inwoners van deze mooie gemeente gegarandeerd moet zijn, ondanks ‘zeer’ aanlokkelijke’ vestiging van bedrijven met gunstige werkgelegenheid, ten koste van het accepteren ‘norm’ overschrijdende milieuschade?

 10. Bent u bereid inzake voornoemde Tv-uitzending uw zienswijze op het gebeuren, op een transparante wijze, richting de gemeenteraad en de burger te communiceren, dit om het vertrouwen van de burger terug te winnen?

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl, Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 


 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 20 november 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen etnische groepen “onder dak”

Geacht college,

Op zaterdag 18 november jl. was er een culturele middag van de Kaapverdiaanse gemeenschap van Delfzijl. Er zijn in Delfzijl ongeveer 250 mensen met een Kaapverdiaanse achtergrond.

Deze middag was zeer geslaagd. De Kaapverdiaanse gemeenschap heeft zich op een positieve manier gepresenteerd. Uit deze bijeenkomst, die noodgedwongen in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvond, blijkt dat deze gemeenschap haar wijk-/verenigingsgebouw erg mist. Door de sloop van bijna alle wijkgebouwen in Delfzijl-Noord hebben veel etnische groepen in eigen kring bij elkaar te komen, samen iets te organiseren, etc. Al jaren word er gepraat met deze groepen maar er is dus ook al jaren geen oplossing gekomen voor hun huisvestingsprobleem. De gemeente geeft aldoor als oplossing de Brede School in Delfzijl-Noord. De huur van ruimten in de Brede School is voor deze groepen echter onbetaalbaar en het ontbreekt aan vaste onderkomens waar de groepen ook hun eigen materiaal, inrichting etc. kunnen achterlaten. Ook het ontbreken van een ruimte waar ze hun eigen specialiteiten kunnen bereiden, ontbreekt daar.

  1. zijn destijds afspraken gemaakt dat zij altijd in de Brede School Noord terecht konden als compensatie van de afbraak van hun eigen onderkomens. Onze gemeente heeft als motto ieder wijk en dorp een eigen ‘dak’. Ik vind dat dit ook moet gelden voor deze etnische groepen.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

   1. Is uw college op de hoogte van de huisvestingsproblemen van etnische groepen in onze gemeente?
   2. Is uw college het mij eens, daar waar we voor alle dorpen en wijken een eigen ‘dak’ willen, dat ook zou moeten gelden voor georganiseerde etnische groepen? Zo nee, waarom niet?
   3. Is uw college bereid in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de etnische groepen om met hen te spreken over hun huisvestingsproblemen? Zo nee, waarom niet?
   4. Zo ja, bieden de nieuw te bouwen kindcentra in Delfzijl-Noord en in Delfzijl-West wellicht mogelijkheden om daarin ook etnische groepen onder te brengen? Zo nee, waarom niet?
   5. Indien dat niet mogelijk is biedt wellicht het te verbouwen theater en congrescentrum De Molenberg kansen? Zo nee, waarom niet?
   6. Zijn er voor organisaties van etnische groepen mogelijkheden voor subsidie in de huur van ruimten? Zo ja, kunt u deze subsidieregeling als bijlage bij uw antwoorden aan mij doen toekomen?
   7. Is uw college ook bereid om samen met etnische groepen te kijken naar het delen van onderkomens met andere doelgroepen zoals de ouderenbond.? De laatste heeft ook moeite met het vinden van een onderkomen voor het geven van uitvoeringen etc.?
   8. Is uw college bereid na te gaan of het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ in het kader van het leefbaarheidsprogramma “Kansrijk Groningen”, voor deze etnische groepen soelaas biedt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er?
   9. Kunt u mij een overzicht verstrekken van de organisaties van etnische groepen in de gemeente Delfzijl en hoeveel burgers zij in totaal vertegenwoordigen? (incl. statushouders).

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl, Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 


 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 16 november 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen themabijeenkomst Wmo

Geacht college,

Op 29 november 2017 organiseert de FNV Senioren Noord-Groningen een bijeenkomst met als thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning georganiseerd in Appingedam (ASWA). Dit is een bijeenkomst waar de FNV Senioren uitleg gaat geven over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze bijeenkomst gaat b.v. over huishoudelijke ondersteuning, rolstoel, woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding en logeer, weekend- en vakantieopvang etc. . Dit zijn allemaal zaken die ook in onze de gemeente spelen. Zoals U weet neemt de vergrijzing ook in de gemeente Delfzijl toe en veel ouderen weten niet waar ze recht op hebben. Veel ouderen uit onze gemeente hebben mij aangegeven dat zij ook behoefte hebben aan een dergelijke bijeenkomst in Delfzijl (en wellicht in de centrumdorpen) te houden. Hoewel ze ook in Appingedam welkom zijn, kiezen veel van deze ouderen voor een bijeenkomst “dichtbij huis” omdat ze niet over vervoer beschikken.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Bent u het met mij eens dat een bijeenkomst, zoals die in Appingedam plaatsvindt, een meerwaarde heeft voor onze ouderen?
 2. Bent u bereid om samen met FNV senioren een dergelijke bijeenkomst in Delfzijl (De Molenberg of een andere locatie) en zo mogelijk in de centrumdorpen in onze gemeente te houden? Zo nee waarom niet?
 3. Bent u het mij mee eens dat dergelijke bijeenkomsten ook een kans bieden voor ouderen om contacten te leggen en daardoor o.a. de eenzaamheid wordt bestreden? (denk aan bestrijding eenzaamheid)?

Ter illustratie heb ik de uitnodiging voor de bijeenkomst in Appingedam hieronder “geplakt”.

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

29 november 2017

Themabijeenkomst Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

FNV Senioren Noord-Groningen organiseert de themabijeenkomst ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)’. De WMO regelt dat mensen die moeite hebben met meedoen in de samenleving ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als: huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding en logeer-, weekend- en vakantieopvang. Programma

Dhr. M. Joostens Wethouder maatschappelijke ondersteuning en participatie van de gemeente Delfzijl en Dhr. F.v.d. Kolk adviseur van Wmo de gemeente Appingedam praten ons bij over:

 • De Wmo: Beleidsplan
 • Wmo- Dal gemeenten: adviesraad Sociaal Domein:
 • Wmo en verantwoording: zorgbalie: Wonen en Zorg: Langdurige zorgkosten enz.
 • Wat te doen bij bezwaar tegen beslissing gemeente.

Natuurlijk is er volop ruimte om vragen te stellen.

Inloop vanaf 14.00 uur

Locatie ASWA gebouw, Burgermeester Klaucelaan 16, 9902 KZ Appingedam

Tijd 14:30

Eindtijd 15:30

Contact aanmelden voor 18 november o.v.v gegevens naar seniorennoord@fnv.nl

 


 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 15 november 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen schijn belangenverstrengeling raadslid ingebruikgeving parkeerplaats Damsterkade Delfzijl

Geacht college,

Op 9 november 2017 staat er in het Dagblad van het Noorden een stuk over 30 parkeerplaatsen op de Damsterkade in Delfzijl. De eigenaar van deze kade, de heer Heuvelman, tevens raadslid in de gemeente Delfzijl stelt deze 5 jaar gratis beschikbaar aan de gemeente om daar 30 parkeerplaatsen te realiseren.

Volgens het persbericht moet de Damsterkade de verwachte extra parkeerdruk in het centrum van

Delfzijl opvangen na de opening van het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Schoolstraat/de Molenberg in 2018.

Over de Damsterkade heeft de gemeente overeenstemming met de eigenaar de heer Heuvelman. De ondernemer, en VVD-raadslid, stelt het terrein minimaal vijf jaar beschikbaar. ,,Gratis’’, zegt hij:

,,Voor de inwoners van Delfzijl.’’

Heuvelman voert al jaren strijd met de gemeente over zijn plan om woningen op de kade te realiseren. Het terrein was de afgelopen maanden in gebruik voor de overslag van basalt en ander materiaal voor de renovatie van de Schermdijk langs het Zeehavenkanaal. Die klus is inmiddels klaar, een jaar eerder dan gepland.

Het bericht gaat verder met de melding dat de heer Heuvelman zijn bouwambities nog niet laat varen. ,,Misschien komen we nu alsnog in gesprek’’, zegt hij. ,,Ik had ook ‘nee’ kunnen zeggen maar dan slibt het centrum dicht. Iedere andere ondernemer had veel geld gevraagd, maar we moeten Delfzijl op de kaart zetten. En áls er kan worden gebouwd, dan liggen de parkeerplaatsen er al.’’

De herinrichting van de Damsterkade en aanvullende maatregelen worden bekostigd uit de € 100.000 die de gemeenteraad in mei van dit jaar beschikbaar stelde om parkeerproblemen op de Molenberg te voorkomen.

Volgens de wet AWB artikel 2:4, lid 1, vervult het bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid en lid 2, waakt het bestuursorgaan ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen, die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

De heer Heuvelman is eigenaar van de grond en de gemeente gaat die aanpassen en gebruiken voor 5 jaar, hetgeen dus inhoudt dat de heer Heuvelman na 5 jaar, een door de gemeente gerenoveerde en onderhouden terrein terugkrijgt. Volgens de definitie van belangenverstrengeling vermengt de heer Heuvelman m.i. een persoonlijk belang met het publieke belang. In ieder geval is de schijn daarvan aanwezig.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Bent u het met mij eens dat alle schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen?
 2. Bent u het met mij eens dat het in deze zaak wel erg lijkt op belangenverstrengeling, in ieder geval de schijn daarvan (raadslid en als eigenaar zaken doen met de gemeente) en dat u daarom van een overeenkomst met de heer Heuvelman zou moeten afzien? Zo nee, waarom niet?
 3. Vindt u niet dat er in en nabij het centrum voldoende mogelijkheden zijn om de parkeerdruk op te vangen, zoals het vrijkomende gebied als gevolg van de Vennenflat en het v.m. Lommerts-terrein en dat u daarmee geen risico loopt om deel uit te maken van het handelen in strijd met artikel 2:4 van de AWB? Zo nee, waarom niet?

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 9 november 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen uitspraken wethouder Rijzebol inzake eventuele sloop woningen Tuikwerd Delfzijl

Geacht college,

In de media heeft wethouder Rijzebol uitspraken gedaan over sloop/herbouw in de wijk Tuikwerd in Delfzijl omdat er veel mijnbouwschade is.

Hieronder volgt het bericht in de pers:

Delfzijl gaat misschien wel complete wijken herbouwen

In Delfzijl worden mogelijk hele wijken herbouwd. Vooruitlopend op het aardbevingsbestendig maken van de woningen ontwikkelt de gemeente een nieuwe woonvisie.

Wethouder Rijzebol noemt als voorbeeld de wijk Tuikwerd. Gebouwd in de jaren zeventig naar de opvattingen van toen. Een doolhof van kronkelende straten, hofjes en pleintjes waar de huizen dicht op elkaar staan.

,,Stel dat het aardbevingsbestendig maken duurder uitvalt dan de waarde van de huizen en nieuwbouw voordeliger zou zijn. Dan zou dat kansen bieden om de buurt opnieuw in te richten. Wil je als bewoner dan meer ruimte tussen de huizen? Wil je er überhaupt wel blijven wonen of zou je liever naar het centrum of Delfzijl-Noord willen? Deze opvattingen zijn allemaal in de concept woonvisie opgenomen.”

Grote invloed bewoners

De nieuwe woonvisie voor de gemeente Delfzijl wordt door de inwoners voor het grootste deel zelf beïnvloed. De gebruikelijke procedure is dat de gemeente met een concept woonvisie naar de wijken en dorpen gaat waar vervolgens de bewoners hun mening er dan over mogen geven. In Delfzijl is de omgekeerde procedure gevolgd.

Haast gemaakt

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) een unieke werkwijze. Met de nieuwe woonvisie is haast gemaakt om het moment voor te zijn waarop de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, de gebieden aanwijst waarop de gebouwen aardbevingsbestendig gemaakt worden.

,,Dan willen wij onze woonplannen al klaar hebben liggen met daarin uitdrukkelijk de wensen van de inwoners opgenomen. We zijn de wijken en dorpen ingegaan om te inventariseren wat die wensen zijn. We hebben als het ware de plattegronden op tafel gelegd en gezegd: ‘wijs maar aan wat de sterke en zwakke punten van je woonomgeving zijn. Hoe zouden jullie het willen hebben?” De gemeenteraad moest in december over de woon visie beslissen.

Deze uitspraak staat averechts ten opzichte van de uitspraak van de NCG, de heer Alders. Dinsdag avond 7 november 2017 was ik bij een bijeenkomst in Zuidbroek waar de heer Alders was. Ik heb hem vragen gesteld n.a.v. bovengenoemd bericht. Hij zei dat hij hier niets van weet en dat volgens hem nog steeds 181 woningen geïnspecteerd moeten worden. Door de uitspraken van de heer Rijzebol is er nu veel onrust ontstaan in de wijk Tuikwerd.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Waarop baseert de heer Rijzebol zijn uitspraken dat heel Tuikwerd wellicht moet worden gesloopt terwijl er nog geen inspectie is geweest?
 2. Vindt u met mij dat deze uitspraken veel onrust hebben gekweekt onder de bewoners? Zo nee, waarom niet?
 3. Zijn er al onderzoeken geweest naar de totale schade in deze wijk?
 4. Waar en hoe wil men de mensen onderbrengen en vooral uitkopen? (Hierbij memoreer ik de uitspraak van de NCG dat iedereen die uit huis moet, een goede en eerlijke verkoopprijs moet krijgen).
 5. Wat gaat uw college ondernemen om deze mensen gerust te stellen?

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 31 oktober 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen verkeersregels centrum Delfzijl

Geacht college,

Via actieve informatie van uw college heb ik kennis kunnen nemen van de nieuwe beleidsregels “Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Delfzijl”. Volgens het daarbij behorende besluit van uw college en berichten in de pers, is dit nieuwe beleid in samenwerking en in overleg met de Handelsvereniging Centrum, tot stand is gekomen. Dat is vreemd, omdat de Handelsvereniging onderstaande brief naar haar leden heeft gestuurd. De brief geef ik onderstaand letterlijk weer.

Beste Leden,

Wij ontvingen net als u de brief en aanvraag voor vergunningen in het centrum. In de brief staat dat er samen met de Handelsvereniging afspraken zijn gemaakt. Dit staat hier ten onrechte want wij hebben heel andere afspraken gemaakt dan dat de uitvoering nu is.

Wij hebben ruim een jaar gelden het beleidsstuk mogen ontvangen en hebben hier dan ook een aantal op een aanmerkingen over gemaakt. Vervolgens heeft dit 9 maanden stil gelegen waarna dit weer opgepakt is. Wij hebben in de tussentijd hier steeds vragen over gesteld omdat er geen beleid was! Vervolgens zijn de stukken met een gedeeltelijke aanpassing nogmaals naar ons verstuurd waarna wij weer op en aanmerkingen hebben gemaakt.

Wij hebben aangegeven dat laad en lostijden voor ons als winkeliers wenselijk is omdat onze consument beter kan winkelen zonder dat er vrachtwagens rijden in de middag. Wij hebben ook aangegeven dat er een oplossing moet komen voor een aantal uitzonderingen waarbij lossen niet anders kan en dat hiervoor gesprekken gevoerd moeten worden met een aantal ondernemers. Men heeft blijkbaar gevonden dat dit niet nodig is en een uitvoering bedacht, die niet met het bestuur is overlegd, die niet past bij de uitzonderingen in ons centrum.

Wij zijn op het zachtst gezegd niet blij met deze ontwikkeling en zeker niet met deze samenwerking met de gemeente Delfzijl.

Hopelijk kunnen wij u snel een ander bericht sturen waarbij ook de uitzonderingen zijn opgelost.

Deze mail betreft vertrouwelijke informatie naar u als lid van de Handelsvereniging en hopen dit niet in de pers terug te vinden. Dit zou onze positie niet ten goede komen en zeker ook niet voor u als ondernemer. Wij hopen dat het mogelijk is u te informeren in vertrouwen.

Ik ben van mening, dat u mensen met een beperking, na 12.00 uur buitensluit (uit het centrum).

Mensen die een gehandicapten parkeerkaart willen hebben, kunnen alleen een kaart krijgen als zij niet meer dan 80 meter kunnen lopen. Mensen met een handicap hebben recht op een gehandicapten parkeerkaart als ze niet meer dan 80 meter kunnen lopen.

In uw beleidsregels geeft u aan: dat men na 12.00 uur moet parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen voor gehandicapten. Die zijn op meer dan 80 meter afstand van het winkelgebied.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Klopt de brief van de Handelsvereniging? (zie tekst hierboven)
 2. Bent u het met mij eens dat u een groep mensen de mogelijkheid onthoudt om het centrum na 12.00 uur te bezoeken?
 3. Bent U het met mij eens dat mensen met een gehandicapten parkeerkaart altijd toegang moeten krijgen tot het hele centrum? Zo nee, wat doet U dan met mensen met een beperking en een kaart die in een rolstoel zitten, waarvan ook de partner een beperking heeft en die dus aangewezen zijn om bij de winkels te parkeren?
 4. Bent U het met mij eens dat deze regel in strijd is met artikel 1 van de Grondwet en de nieuwe VN-regels voor mensen met een beperking?
 5. Als op al mijn vragen met een nee wordt beantwoord, kunt U dit dan onderbouwen?

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 25 oktober 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen ontsierende hekwerken centrum Delfzijl

Geacht college,

Sinds kort is er een bouwhek geplaats rond een perceel aan de Marktstraat in Delfzijl (v.m.

Decorette).

Sinds langere tijd staat er ook een bouwhek rond een pand aan de Waterstraat in Delfzijl (v.m.

kantoorboekhandel Engelsman).

Door het bouwhek in de Marktstraat wordt het trottoir ook geheel afgesloten waardoor voetgangers via een onveilige situatie (via de rijbaan langs daar geparkeerde auto’s) deze plek moeten passeren.

Ouderen en gehandicapten kunnen er nagenoeg helemaal niet langs.

Het pand aan de Markstraat is eigendom van de gemeente. Het bouwhek staat direct tegen de muur en voorkomt m.i. niet dat vallende stenen achter het hek komen.

Het pand voldoet m.i. aan de criteria van een beeldbepalend pand in het centrum. De eigenaar c.q. de gemeente moet dat pand dus onderhouden.

Beide panden staan direct aan aanlooproutes vanaf het Waterpoortje. Bezoekers/toeristen die van die kan komen worden dus direct geconfronteerd met deze ontsierende hekken.

Bewoners van de Marktstraat (en ook de Oude Schans) zijn niet op de hoogte gesteld van het plaatsen van de hekken aan de Markstraat en ook niet van de redenen waarom dit is gebeurd. De ondernemers doen er alles aan om de straat goed te onderhouden en zelfs weer op de kaart zetten o.a. door diverse activiteiten te organiseren. Dit wordt dus nu door deze bouwhekken behoorlijk beperkt omdat doorstroom van wandelend publiek nauwelijks mogelijk is.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Waarom zijn deze panden door bouwhekken afgesloten?
 2. Bent het met mij eens dat ondernemers en bewoners op de hoogte gebracht moeten worden van wat zich afspeelt in hun straat/straten? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u met mij van mening dat deze bouwhekken de toegang van het centrum ontsieren? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoe lang moeten deze bouwhekken hier nog staan? M.a.w. wanneer wordt er iets gedaan aan de redenen dat deze bouwhekken geplaatst moeten worden?
 5. Heeft uw college al plannen om het bedoelde pand aan de Waterstraat te restaureren? Zo nee waarom niet?
 6. Wat zijn de verdere plannen m.b.t. dit perceel?

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl, Marktstraat 5, 9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 12 oktober 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen energieneutraal 2050

Geacht college,

Ik wil graag weten hoever de gemeente Delfzijl met de doelstelling energieneutraal in 2050 is. Het gebruik van fossiele energie moet in 2050 op 0 staan. Dit houdt in dat er dan dus alleen maar gebruik mag worden gemaakt van een andere energie vorm. In Amsterdam is men nu bezig om eigenaars van huizen subsidie te gegeven van 5000 Euro om hun huis energieneutraal te maken. Delfzijl heeft een Chemie park die veel warmte afgeeft.

Het VNG heeft een pilot gestart waar gemeentes zich voor kunnen aanmelden om te kijken hoever men kan komen om energieneutraal te worden.

VNG-versnellingsaanpak

VNG ondersteunt de regio’s in Nederland bij het stimuleren van energiemaatregelen in de particuliere woningbouw. In het kader van de VNG versnellingsaanpak begeleiden we diverse consortia met vernieuwende en frisse aanpakken voor de verduurzaming in de particuliere woningvoorraad.

Projecten

Energieneutraal in 2040

Regio’s maken werk van Energiedoelen

Den Haag, 22 juni 2016

Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en VNG, IPO en de Unie van Waterschappen (de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen) gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van regionale energiestrategieën. Daartoe tekenen zij vandaag de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken.

Versnelllen energietransitie

Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.

Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.

Draagvlak

‘Gemeenten zijn de eerste overheid en daarmee in de positie om tot een plan te komen dat gebaseerd is op draagvlak van hun inwoners en bedrijven’, aldus Berend de Vries, voorzitter van de bestuurlijke commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG.

Pilotregio’s

Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start. Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio’s voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio’s en regio’s die voorop lopen. Het doel is dat uiteindelijk alle regio’s een regionale strategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.

Energieneutraal

Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van

1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming, hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

1: Is de gemeente op de hoogte van deze pilot?

2: Zo nee, waarom heeft de gemeente zich niet aangemeld om met deze pilot mee te doen?

3: Hoever is de gemeente met de doelstelling energie neutraal 2050?

4: Hoeveel instanties zijn al benaderd om mee te denken om deze doelstelling te halen?

5: Is de gemeente op de hoogte dat er een heel groot warm water bron onder Delfzijl ligt die zelfs groter is dan onze gemeente grenzen? (Loopt van Delfzijl tot aan Eemshaven)

6: Is de gemeente bereid dit te onderzoeken?

(Deze warm water bron zit onder de aardgas veld

7: Is de gemeente bereid om te kijken naar de subsidie mogelijkheden om huizen energieneutraal te maken? Zie als voorbeeld Amsterdam.

Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij

In het kort

Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij aanvragen vanaf 1 september

Op deze pagina – Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij

Aanvragen vanaf 1 september

B&W heeft op 18 juli 2017 de subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij (PDF, 104 kB) vastgesteld. Het doel van de subsidieregeling is om de koplopers te steunen die nu de overstap maken naar aardgasvrij wonen in de bestaande woningvoorraad. De doelgroep zijn eigenaren van bestaande woningen in Amsterdam; en de hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 8.000 voor renoveren naar een energieneutrale woning [NOM, Nul Op de Meter] en maximaal € 5.000 voor duurzame verwarming inclusief aardgasloos koken.

Aanvragen vanaf 1 september

Met ingang van 1 september 2017 kunt u de subsidie aanvragen via het subsidieloket van de gemeente. Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 9 oktober 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake speeltoestellen De Helling Delfzijl

Geacht college,

Mijn fractie is benaderd door bewoners van de Helling in de wijk west Delfzijl. Achter de Helling is een gras speelplaats waar vaak kinderen uit de buurt spelen. Elke dag spelen er ongeveer 20 kinderen, die nu niets hebben om op te spelen zoals een klim, schommel, wipwap of ander speeltoestel. De kinderen die daar spelen worden goed in de gaten gehouden door de bewoners die, ook al zijn ze op leeftijd, dit erg leuk vinden. De ouders weten dit ook en kunnen met een gerust hart dit toestaan.

Er wordt nu vaak op dingen geklommen die niet veilig zijn. Er moeten vast nog wel ergens wat speeltoestellen staan die weg gehaald zijn uit wijken die niet meer bestaan.

Dit is een kans om dus deze toestellen als ze nog veilig zijn terug te plaatsen waar ze ook voor bedoeld zijn, namelijk voor kinderen, die graag buiten spelen.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

1: Is uw college op de hoogte van deze wens van de bewoners?

2: Is uw college het met mij eens dat kinderen veilig moeten kunnen spelen in een veilige omgeving? 3: Is uw college bereid om met de bewoners gaan praten over hoe dit het beste kan worden aangepakt?

3: Is uw college het met mij eens dat dit past binnen de actie plan wijken en dorpen?

4: Bent U het eens met mij dat dit ook een kans is om iets tegen eenzaamheid van ouderen te doen?

(omdat ouderen worden betrokken bij dit plan en bankjes plaatst waar zij kunnen zitten)

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 2 oktober 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake samen dementie vriendelijk

Geacht college,

Op 21 april 2017 zijn er vragen beantwoord over de motie in de tweede kamer die betrekking hebben op Samen Dementievriendelijk. Uit deze antwoorden blijkt dat er geld was voor trainingen. Dit was een basis trainingen en 5 branche trainingen (op het gemeentehuis, in de winkel, in de taxi, vrijwilligerswerk, telefonische klantenservice). Er hebben in totaal 12.000 mensen deze training ondergaan zowel online als op locatie. Door dit groot succes heeft het ministerie van

Volksgezondheid Welzijn en Sport subsidie gegeven voor een tweede fase die tot 31 december 2018 loopt.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

1: Is de gemeente op de hoogte van dit project en zowel van de eerste als de tweede fase?

2: Hoeveel ambtenaren hebben hieraan meegedaan en zijn geslaagd?

3: Hoeveel bedrijven en instellingen waren op de hoogte van deze training en hebben meegedaan? 4: Is het niet de taak van de gemeente om bedrijven en instellingen op de hoogte te brengen van deze training? (Want de Seniorenpartij heeft aan verschillende bedrijven (winkels) gevraagd of zij op de hoogte waren van deze training. Antwoord was nee.)

5: Wat gaat de gemeente hieraan doen? Er is geld voor deze training beschikbaar. En vooral om het bekend te maken voor de tweede fase.

6: De overheid heeft alle gemeentes opdracht gegeven om de gemeente Samen Dementievriendelijk te maken hoever is de gemeente hiermee?

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 18 september 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake verplicht solliciteren ouderen

Geacht college,

“Vijftigplusser verbreekt wereldrecord solliciteren!” Dit kan toch niet de bedoeling zijn om ouderen die al bij voorbaat weten dat zij niet meer aan het werk komen, zo veel brieven te laten schrijven. Ouderen die moeten blijven solliciteren maar afwijzing op afwijzing op afwijzing ontvangen. Zij krijgen psychisch een behoorlijke tik. Daarbij krijgen deze ouderen ook nog eens van hun jobcoach te horen dat hij/zij moet accepteren dat ze geen werk meer vinden maar toch week in, week uit moet blijven solliciteren. Zo niet, dan word op je uitkering gekort. Bijna één op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg in de vorm van therapie of medicijnen (het hakt er bij mensen psychisch behoorlijk in). Deze mensen hebben het gevoel dat zij nog minstens 5 jaar nog mee kunnen doen in het arbeidsproces.

Voor deze groep zou het beter zijn dat er een onvoorwaardelijk basisinkomen komt. Een dergelijk inkomen heeft de volgende voordelen:

 • Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid.
 • Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
 • Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
 • Mensen worden bevrijd van de beperkende “etiketten” die nu op hun geplakt worden.
 • Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
 • Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is uw college het met mij eens dat het verplicht solliciteren voor ouderen geen nut heeft?
 2. Bent u het met mij eens dat het nooit de bedoeling kan zijn dat deze groep ouderen ziek worden door al die afwijzingen?
 3. Is uw college bereid te kijken of het mogelijk is om dit verplicht solliciteren net als bij jonge moeders met jonge kinderen vrij te stellen van de sollicitatie plicht? (De wet bepaalt namelijk, dat indien men een alleenstaande ouder is en het jongste kind onder de vijf jaar, een vrijstelling van solliciteren kan krijgen van maximaal zes jaar).
 4. Is het mogelijk om b.v. deze groep ouderen een basis inkomen te geven en vrij te stellen van sollicitatie plicht, zoals ik hierboven heb geschetst?
 5. Is uw college het met mij eens dat dit een voordeel heeft voor jongeren, omdat als er al werk is zij meer kans maken om aan het werk te komen en dat de ouderen die vrijstelling krijgen, zich dan in kunnen zetten als mantelzorger? Immers veel ouderen met partner hoeven dan niet bang te zijn om minder tijd te hebben voor het verzorgen van hun partner.

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

J. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

 

Delfzijl,  11 september 2017

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake grafschending en veranderingen buitenkant v.m. NH-kerk Delfzijl (centrum)

 

Geacht college,

 

Tot onze verbazing zag ik dat de grafzerken bij de v.m. NH-kerk in het centrum van Delfzijl, verplaatst zijn naar een locatie tegenover Brasserie Ziel.

Ik vraag mij af hoe dit mogelijk is. Ik heb het stille vermoeden, dat dit grafschending is! De Nederlandse wet zegt over grafschennis: Strafrecht, artikel 149: “Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

 

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 

 1. Is er een strafbaar feit gepleegd? (Denk aan art 149 Wsr)
 2. Is er een vergunning aangevraagd om deze zerken te verplaatsen?
 3. Vallen deze zerken die al meer dan 100 jaar oud zijn niet onder de monumentenzorg?
 4. Zijn de families van deze overledenen op de hoogte gesteld dat de zerken worden verplaats, en heeft de gemeente geprobeerd ze op te sporen?
 5. Waar zijn de overblijfselen gebleven?
 6. Wat gaat de gemeente eraan doen om dit te herstellen?
 7. Is er een bouwaanvraag aan gevraagd voor veranderingen aan de buitenkant van de kerk?
 8. Is het niet zo dat deze kerk een monument is waar geen veranderingen mogen worden gedaan zonder overleg met de welstandcommissie ?

 

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

 1. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH  DELFZIJL

 

—————————————————————————————————————————

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000
9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 06 september 2017

Onderwerp: verplaatsen grafzerken Hervormde kerk Delfzijl

 

Geacht college,

Tot onze verbazing zagen wij, dat de grafzerken bij deze kerk verplaatst zijn naar een locatie tegenover Brasserie Ziel.

Wij vragen ons af hoe dit mogelijk is. Wij hebben het stille vermoeden, dat dit grafschending is!

De wet zegt:

De Nederlandse wet zegt over grafschennis: Strafrecht, artikel 149: “Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”
Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de seniorenpartij Delfzijl de volgende schriftelijke vragen.

 1: Is er een vergunning aangevraagd om deze zerken te verplaatsen?

2: Vallen deze zerken die al meer dan 100 jaar zijn niet onder de monumentenzorg?

3: Zijn de families van deze overledene op de hoogte gesteld dat de zerken worden verplaats? en heeft de gemeente geprobeerd ze op te sporen?

4: Waar zijn de overblijfsel gebleven ?

5: Wat gaat de gemeente hieraan doen om dit te herstellen?

6? Is er een strafbaar feit gepleegd denk aan art 149?

 

Graag vernemen wij uw antwoord zo spoedig mogelijk.

 


 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl

Postbus 20000

9931 PA Delfzijl

 

Delfzijl,  28 augustus 2017

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake generatiepact oudere werknemers

 

Geacht college,

 

Den Haag is als eerste gemeente met het generatiepact gestart. Kort gezegd komt het generatiepact er op neer dat ouderen de kans wordt geboden gezond het einde van hun loopbaan te halen en tegelijkertijd werkgelegenheid wordt gecreëerd voor jongeren. In Den Haag heeft de eerste opgedane ervaringen tot een  groot enthousiasme geleid, zonder dat het Den Haag iets extra’s kost. Door dat Den Haag evenals Delfzijl een sterk vergrijsde ambtelijke organisatie kent, draagt de uitvoering van het generatiepact ook bij aan verjonging van de ambtelijke organisatie.

Positieve keerzijde voor de ouderen is, dat ouderen die daarvoor kiezen, geleidelijk hun loopbaan kunnen afbouwen.

 

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl, stel ik u de volgende schriftelijke vragen:

 

 1. Bent U bekend met het generatiepact en de wijze waarop Den Haag het generatiepact uitvoert? Zo nee , bent U bereid zich daarin te verdiepen?
 2. Bent U met mij van mening dat de uitvoering van het generatiepact past binnen het gemeentelijk beleid? Dit om weglekken van kennis, omdat afgestudeerden naar elders vertrekken, tegen te gaan?
 3. Bent U bereid ook met het generatiepact aan de slag te gaan binnen de gemeentelijke organisatie? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee , waarom niet?
 4. Bent U bereid te bevorderen dat de uitvoering van het generatiepact de DAL gemeentes agenda voor het arbeidsmarktbeleid word opgenomen?

 

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

 1. Ottens, fractievoorzitter Seniorenpartij Delfzijl,

Marktstraat 5,

9934 CH  DELFZIJL